ضرورت شرکت در دوره های حفاظت در برابر اشعه پزشکی و صنعتی طی نامه ذیل به اطلاع میرسد:

نامه سازمان – ضرورت شرکت در دوره حفاظت در برابر اشعه