دستگاه‌هایی که این شرکت توانایی انجام کنترل کیفی آنها را دارا است

11        پانورکس و سفالومتری آنالوگ

12        پانورکس دیجیتال

13        پانورکس و سفالومتری دیجیتال

14        سی آرم آنالوگ

15        سی آرم دیجیتال

16        آنژیوگرافی آنالوگ

17        سی آرم و آنژیو دیجیتال

18        تک دندان

19        تراکم استخوان دیجیتال

20        سونوگرافی

1          سی تی اسکن

2          رادیولوژی دیجیتال

3          رادیولوژی آنالوگ  و پرتابل

4          رادیولوژی و فلوروسکوپی آنالوگ

5          رادیولوژی و فلوروسکوپی دیجیتال

6          فلوروسکوپی آنالوگ

7          فلوروسکوپی دیجیتال

8          ماموگرافی آنالوگ

9          ماموگرافی دیجیتال

10        پانورکس آنالوگ

آمار کنترل کیفی های انجام شده

انجام کنترل کیفی دستگاههای پزشکی هسته ای، رادیـوتراپـی و پرتوشناسی تشخیصی:

انجام کنترل کیفی بیش از ۳۰۰ دستگاه سی تی اسکن در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۱۰۰۰ دستگاه رادیولوژی ثابت و پرتابل در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۳۰۰ دستگاه ماموگرافی در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۴۰۰ دستگاه آنژیوگرافی و C-Arm و فلوروسکپی در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۴۰۰ دستگاه پانورکس، سفالومتری و تک دندان در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۵۰ دستگاه دیجیتال در کشور.

انجام کنترل کیفی بیش از ۵ دستگاه CBCT در کشور.

تجهیزات

سه ست کامل کیت کنترل کیفی باراکودا ساخت شرکت RTI Electronic.

انواع فانتومهای مورد استفاده در کنترل کیفی سی تی اسکن ( شامل فانتوم سر، بدن برای CTDI ، فانتوم  کامل چند منظوره جهت تعیین مشخصات کیفی تصویرCT)

انواع فانتومهای مورد استفاده در دستگاههای رادیولوژی و فلوروسکوپی ( ابزار لازم جهت تعیین راستای  پرتو، قدرت تفکیک، انطباق میدان نور و اشعه ).

انواع فانتومهای مورد استفاده در دستگاههای دیجیتال DDR و CR .

انواع دزیمتر های پایش پرتوهای ایکس و گاما، نوترون و بتا.

تجهیزات حمل و نقل مواد پرتوزا.

تجهیزات مقابله با حوادث پرتوی.

خلاصه لیستهای کنترل کیفی دستگاه ها

ردیفنوعسازندهمدلشماره سریالتعداد
1Barracuda CABINETRTI Electronics ABBC1-11020059
2Barracuda CABINETRTI Electronics ABBC1-06030085
3Barracuda CABINETRTI Electronics AB07050089 –BC1
4Barracuda MPD RTI Electronics ABMPD-11010082
5Barracuda MPD RTI Electronics ABMPD-07060054