برنامه دوره کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی پزشکی

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
روز اول اهداف کنترل کیفی و مدیریت اطمینان از کیفیت ضوابط دریافت پروانه کنترل کیفیاستاندارد های ملی و بین المللی کنترل کیفی

فیزیک رادیولوژیفیزیک رادیولوژیفیزیک رادیولوژیعوامل موثر در پرتوگیری و کیفیت تصویر در رادیولوژیعوامل موثر در پرتوگیری و کیفیت تصویر در رادیولوژی
روز دوم کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژیکنترل کیفی تجهیزات رادیولوژیآشنائی با تجهیزات رادیوگرافی
دندان وپانورکس
کنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی دندان و پانورکساصول روش های آشکارسازی درسیستم های تصویربرداری اصول روش های آشکارسازی درسیستم های تصویربرداری مراحل ظهور و ثبوت و تاریکخانهکنترل کیفی تاریکخانه
روز سوم فیریک تجهیزات فلورسکوپیفیریک تجهیزات فلورسکوپیکنترل کیفی تجهیزات فلورسکوپیکنترل کیفی تجهیزات فلورسکوپیطراحی و محاسبات حفاظ در رادیولوژی تشخیصی طراحی و محاسبات حفاظ در رادیولوژی تشخیصیطراحی و محاسبات حفاظ در رادیولوژی تشخیصی
روز چهارم اصول دزیمتر و آشکارسازیدزیمتری در پرتو تشخیصیدزیمتری در پرتو تشخیصیفیزیک رادیولوژی دیجیتال
(CR&DR)
فیزیک رادیولوژی دیجیتال
(CR&DR)
کنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی دیجیتالکنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی دیجیتال
روز پنجم اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز و مراقبت های پزشکیاثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز و مراقبت های پزشکیمعرفی تجهیزات کنترل کیفیت
و فانتوم ها
کارعملی ستاپ و راه اندازی تجهیزات کنترل کیفیتمعرفی و کار با نرم افزار
بازسازی تصاویر دیجیتال
تحلیل کار عملی دستگاه ماموگرافی و گزارش نویسیتحلیل کار عملی دستگاه رادیولوژی دیجیتالتحلیل کار عملی و گزارش نویسی دستگاه CT
روز ششم فیریک تجهیزات CT و عوامل موثر در پرتوگیری بیمار و کیفیت تصویر فیریک تجهیزات CT و عوامل موثر در پرتوگیری بیمار و کیفیت تصویر کنترل کیفی تجهیزات سی تی اسکنکنترل کیفی تجهیزات سی تی اسکنکنترل کیفی تجهیزات سی تی اسکنفیریک تجهیزات ماموگرافیکنترل کیفی تجهیزات ماموگرافی

کنترل کیفی تجهیزات ماموگرافی
روز هفتم کار عملی ماموگرافی
گروه A
کار عملی رادیولوژی و فلوروسکپی
گروه A
کار عملی رادیولوژی دیجیتال
گروه A
کار عملی دستگاه CT
گروه A
کار عملی ماموگرافی
گروه B
کار عملی رادیولوژی و فلوروسکپی
گروه B
کار عملی رادیولوژی دیجیتال
گروه B
کار عملی دستگاه CT
گروه B