برنامه دوره  پیشرفته حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز  پزشکی

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول مروری بر فیزیک پرتوها مروری بر فیزیک پرتوهامروری بر کمیت ها و یکاها مروری بر پرتوگیری خارجی
روز دوم
مروری بر برخورد پرتوها با ماده مروری بر آشکارسازهامروری بر دزیمتری فردی بسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزا
روز سوم مروری بر قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامهسازمانهای ملی و بین‌المللی و استانداردهای پایهآموزش حفاظت در برابر اشعهمانیتورینگ فردی و محیطی
روز چهارم حفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گاماحفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گاماحفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گامامنابع پرتو در مراکز پزشکی
روز پنجم حفاظت در برابر اشعه در مراکز پزشکی حفاظت در برابر اشعه در مراکز پزشکی مقررات کار با پرتو در مراکز پرتودرمانی مقررات کار با پرتو در مراکز پرتودرمانی
روز ششم کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی مقررات کار با پرتو در مراکز پرتوتشخیصیمقررات کار با پرتو در مراکز پرتوتشخیصیمقررات کار با پرتو در مراکز پرتوتشخیصی
روز هفتم مقررات کار با پرتو در مراکز پزشکی هسته‌ایمقررات کار با پرتو در مراکز پزشکی هسته‌ایمحاسبه پرتوگیری جنین کاربرد پرتوهای غیریونساز در پزشکی
روز هشتم مدیریت سوانح در مراکز پزشکی مدیریت سوانح در مراکز پزشکی