برنامه دوره  پیشرفته حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز  صنعتی

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول مروری بر فیزیک پرتوها مروری بر فیزیک پرتوهامروری بر کمیت ها و یکاها مروری بر پرتوگیری خارجی
روز دوم مروری بر برخورد پرتوها با ماده مروری بر آشکارسازهامروری بر دزیمتری فردی بسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزا
روز سوم مروری بر قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامهآشنایی با سازمان های بین المللی و استانداردهای پایه حفاظت آموزش حفاظت در برابر اشعهمانیتورینگ فردی و محیطی
روز چهارم حفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گاماحفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گاماحفاظ گذاری دربرابر پرتوهای ایکس و گاماعوامل موثر در کاهش پرتوگیری
روز پنجم عوامل موثر در کاهش پرتوگیریعوامل موثر در کاهش پرتوگیریحفاظت در برابر پرتوهای غیر یونسازدستورالعمل امتیازدهی در پرتونگاری صنعتی
روز ششم مدیریت سوانح در پرتونگاری صنعتیمدیریت سوانح در پرتونگاری صنعتیضوابط دریافت پروانه اشتغال در پرتونگاری صنعتیاستانداردهای پرتونگاری صنعتی
روز هفتم قواعد کار در پرتونگاری صنعتیقواعد کار در پرتونگاری صنعتیقواعد کار در پرتونگاری صنعتیکار عملی در فوریت های پرتوی
روز هشتم کار عملی در فوریت های پرتوی