برنامه دوره  مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز  پزشکی

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای‌دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول فلسفه حفاظت در برابر اشعهفیزیک پرتوهای یونسازبرخورد پرتوها با مادهکمیت ها و یکاها
روز دوم آشکارسازی پرتوهادزیمتری فردیحفاظت در برابر پرتوگیری خارجیحفاظت در برابر پرتوگیری خارجی
روز سوم حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونسازبسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزا استانداردهای پایه حفاظت برابر اشعه
روز چهارم قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی کاربرد و حفاظت پرتوهای غیر یونسازآشنایی با دستگاه های پرتودرمانی حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی
روز پنجم آشنایی با دستگاه های پرتوتشخیصیحفاظت کارکنان در مراکز پرتوتشخیصی حفاظت بیماران در مراکز پرتوتشخیصی آشنایی با رادیوایزوتوپها و دستگاههای پزشکی هسته‌ای
روز ششم حفاظت در برابر اشعه در پزشکی هسته‌ای سوانح پرتوی مراکز پزشکی و روش‌های مقابله سوانح پرتوی مراکز پزشکی و روش‌های مقابله