برنامه دوره  مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز صنعتی پرتونگاری

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول

فلسفه حفاظت در برابر اشعهفیزیک پرتوهای یونسازبرخورد پرتوها با مادهکمیت ها و یکاها
روز دوم

آشکارسازی پرتوهادزیمتری فردیحفاظت در برابر پرتوگیری خارجی حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی
روز سوم

حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز بسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزااستانداردهای پایه حفاظت برابر اشعه
روز چهارم

قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی کاربرد و حفاظت پرتوهای غیر یونساز حوادث پرتوی در مراکز صنعتی و روش های مقابله بهداشت حرفه ای
روز پنجم

آزمون های غیر مخرب منابع پرتو در پرتونگاری صنعتی تجهیزات جانبی در پرتو نگاری صنعتی اصول پایه در پرتونگاری صنعتی
روز ششم کنترل کیفی دوربین های پرتو نگاری معیارهای حفاظت در برابر اشعه پرتونگاری صنعتی حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی