برنامه دوره  مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز  صنعتی غیر پرتونگاری

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول فلسفه حفاظت در برابر اشعهفیزیک پرتوهای یونسازبرخورد پرتوها با مادهکمیت ها و یکاها
روز دوم آشکارسازی پرتوهادزیمتری فردیحفاظت در برابر پرتوگیری خارجیحفاظت در برابر پرتوگیری خارجی
روز سوم حفاظت در برابر پرتوگیری داخلیاثرات بیولوژیکی پرتوهای یونسازبسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزااستانداردهای پایه حفاظت برابر اشعه
روز چهارم قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی کاربرد و حفاظت پرتوهای غیر یونسازحوادث پرتوی در مراکز صنعتی و روش های مقابلهبهداشت حرفه ای
روز پنجم کاربرد منابع پرتو در صنایعحفاظت در برابر اشعه در صنایعکاربرد رادیوایزوتوپ ها در محصولات مصرفیحفاظت رادیولوژیکی در معادن
روز ششم قواعد و ضوابط کار با سنجشگرهای پرتوی قواعد و ضوابط کار با سنجشگرهای پرتویقواعد و ضوابط کار درچاه پیمایی مقررات کار با دستگاه های آنالیز مواد