شرکت پرتوآزما شامل مجموعه های “پرتو آزمای مهر” و “فن پرتو آزما”، با بهره‌مندی از تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی و اجرایی مؤسسین خود که شامل اساتید برجسته دانشگاهی و مجموعه ای از اعضاء هیئت علمی هستند با هدف ارایه کلیه خدمات فنی، آموزشی و تامین تجهیزات تخصصی مرتبط با کاربرد و ایمنی فیزیک پرتو ها در سال ١٣٨٤ تاسیس و موفق به اخذ مجوز رسمی آموزش به شماره ٣٠٠١٢٢  و کنترل کیفیت به شماره  ٤٠٢٩٩  از سازمان انرژی اتمی ایران شد.