شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

تقویم آموزشی سال 1401
ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/01/19 برگزار شد
2آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1402/01/28 برگزار شد
3آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1402/01/29 برگزار شد
4مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان 1402/01/30 برگزار شد
5آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/01/31برگزار شد
6مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 1402/02/09در حال ثبت نام
7آموزش حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی 1402/02/16 در حال ثبت نام
8مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/02/16 در حال ثبت نام
9بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/02/16 در حال ثبت نام
10آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/02/21 در حال ثبت نام
11مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1402/02/23 در حال ثبت نام
12آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1402/02/27 در حال ثبت نام
13آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1402/02/28 در حال ثبت نام
14پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/02/30 در حال ثبت نام
15پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 1402/02/30 در حال ثبت نام
16بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه1402/02/30 در حال ثبت نام
17آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/03/04 در حال ثبت نام
18مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/03/06 در حال ثبت نام
19مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1402/03/20 در حال ثبت نام
20آموزش حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی 1402/03/27 در حال ثبت نام
21بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/03/27 در حال ثبت نام
22آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1402/04/01 در حال ثبت نام
23پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/04/03 در حال ثبت نام
24پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 1402/04/03 در حال ثبت نام
25بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/04/03 در حال ثبت نام
26مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان 1402/04/12 در حال ثبت نام
27آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1402/04/13 در حال ثبت نام
28آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1402/04/14 در حال ثبت نام
29آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/04/15 در حال ثبت نام
30آموزش حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی1402/04/17 در حال ثبت نام
31مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1402/04/24 در حال ثبت نام
32مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/04/24 در حال ثبت نام
33بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1402/04/24 در حال ثبت نام
34کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی 1402/05/07 در حال ثبت نام
35پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1402/05/14 در حال ثبت نام
36پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 1402/05/14 در حال ثبت نام
37بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1402/05/14 در حال ثبت نام
38آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/05/19 در حال ثبت نام
39کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای 1402/05/21 در حال ثبت نام
40مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1402/05/28 در حال ثبت نام
41مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/05/28 در حال ثبت نام
42آموزش حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی 1402/06/04 در حال ثبت نام
43آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1402/06/07 در حال ثبت نام
44آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1402/06/08 در حال ثبت نام
45آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1402/06/09 در حال ثبت نام
46سطح دو آزمون های غیر مخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121402/06/11 در حال ثبت نام
47مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1402/06/26 در حال ثبت نام
48آموزش حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی 1402/06/26 در حال ثبت نام
49مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری1402/06/26 در حال ثبت نام