شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره ١١١٦٠٦ از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  ٦٦٤٢٤٤٠٣ / ٦٦٥٩٠١٨١ /٦٦٥٩٠١٧٢  و ٠٩٣٨١٤٩٠٦٠٦  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

تاریخ به روز رسانی : ١٤٠٢/٠٩/٢٢

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
١کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی ١٤٠٢/٠٧/٠١ برگزار شد
٢آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو١٤٠٢/٠٧/١١برگزار شد
٣آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری١٤٠٢/٠٧/١٢برگزار شد
٤مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان١٤٠٢/٠٧/١٣برگزار شد
٥آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر١٤٠٢/٠٧/١٤برگزار شد
٦مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/٠٧/١٥برگزار شد
٧پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/٠٧/٢٢برگزار شد
٨مقدماتی حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی١٤٠٢/٠٧/٢٩برگزار شد
٩مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/٠٨/٠٦برگزار شد
١٠بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی١٤٠٢/٠٨/١١برگزار شد
١١پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/٠٨/١٣برگزار شد
١٢بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/٠٨/١٣برگزار شد
١٣بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/٠٨/١٤برگزار شد
١٤مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/٠٨/٢٠برگزار شد
١٥پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/٠٨/٢٧برگزار شد
١٦آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر١٤٠٢/٠٩/٠٢برگزار شد
١٧آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو١٤٠٢/٠٩/٠٣برگزار شد
١٨آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری١٤٠٢/٠٩/٠٤برگزار شد
١٨آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری١٤٠٢/٠٩/٠٤برگزار شد
١٩مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان١٤٠٢/٠٩/٠٥برگزار شد
٢٠کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای١٤٠٢/٠٩/٠٧برگزار شد
٢١مقدماتی حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی١٤٠٢/٠٩/١٨برگزار شد
٢٢بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/٠٩/١٨برگزار شد
٢٣مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/٠٩/٢٥در حال ثبت نام
٢٤بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/٠٩/٢٥در حال ثبت نام
٢٥پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١٠/٠٢در حال ثبت نام
٢٦بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١٠/٠٢در حال ثبت نام
٢٧کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی١٤٠٢/١٠/٠٩در حال ثبت نام
٢٨آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو١٤٠٢/١٠/١٦در حال ثبت نام
٢٩آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری١٤٠٢/١٠/١٧در حال ثبت نام
٣٠مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان١٤٠٢/١٠/١٨در حال ثبت نام
٣١آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر١٤٠٢/١٠/١٩در حال ثبت نام
٣٢مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/١٠/٢٥در حال ثبت نام
٣٣پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/١٠/٢٥در حال ثبت نام
٣٤مقدماتی حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی١٤٠٢/١١/٠٧در حال ثبت نام
٣٥بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١١/٠٧در حال ثبت نام
٣٦مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/١١/١٤در حال ثبت نام
٣٧بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/١١/١٤در حال ثبت نام
٣٨پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١١/٢١در حال ثبت نام
٣٩بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١١/٢١در حال ثبت نام
٤٠سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO٩٧١٢١٤٠٢/١١/٢٨در حال ثبت نام
٤١آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر١٤٠٢/١٢/١١در حال ثبت نام
٤٢مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/١٢/١٢در حال ثبت نام
٤٣پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/١٢/١٢در حال ثبت نام
٤٣پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی١٤٠٢/١٢/١٢در حال ثبت نام
٤٤مقدماتی حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاری صنعتی١٤٠٢/١٢/١٥در حال ثبت نام
٤٥مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/١٢/١٩در حال ثبت نام
٤٦پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١٢/٢٢در حال ثبت نام
٤٧بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١٢/٢٣در حال ثبت نام
٤٨بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری١٤٠٢/١٢/٢٤در حال ثبت نام
٤٩بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی١٤٠٢/١٢/٢٥در حال ثبت نام